Kwaliteitszorg staat op het IJburg College hoog in het vaandel. Dat is niet alleen terug te vinden in onze visie, maar komt ook tot uitdrukking in onze werkwijze. De kwaliteit van ons onderwijs toetsen we zowel intern als extern op verschillende manieren.

 

Intern volgen we nauwgezet de resultaten van ons onderwijs: tijdens teammiddagen worden de gemaakte keuzes en resultaten geëvalueerd en wanneer nodig bijgesteld. Daar kijken we ook naar het effect van de ontwerpprincipes op het leren van de leerlingen. Docenten krijgen regelmatig feedback van collega’s en van hun direct leidinggevende, onder andere door lesobservaties, ontwikkelings- en beoordelingsgesprekken.

 

Gesprekkencyclus

Op het IJburg College doorloopt iedere medewerker jaarlijks een gesprekkencyclus die bestaat uit een ontwikkelingsgesprek en een beoordelingsgesprek. Input voor deze gesprekken wordt in de vorm van een 360 - graden feedback geleverd door de leerlingen, collega’s uit het team, vakgenoten, leidinggevende en de betrokkene zelf. Op deze wijze werkt iedereen gericht aan zijn professionele ontwikkeling. Lesobservaties door collega’s en leidinggevende vormen input voor de feedback en gaan aan de gesprekken vooraf.

 

Onderzoek naar ons onderwijs

In onze aanpak besteden we veel aandacht aan onderzoek naar ons onderwijs. De gemaakte onderwijskundige keuzes worden gevolgd en de resultaten geëvalueerd. Vanaf de start van de school werken we daarbij samen met externe onderzoekers van universiteiten en andere instellingen. Bij deze onderzoeken gebruiken we ook instrumenten (toetsen) waarmee de resultaten van onze leerlingen worden vergeleken met die van leerlingen op andere scholen, onder andere volgtoetsen van het Cito (Cito Volgtoetsen) en het door TNO ontwikkelde iSELF-instrument voor de beoordeling van de andere dan cognitieve doelen. Daarnaast hebben we zelf instrumenten ontwikkeld om de effectiviteit van onze onderwijsaanpak te meten en waar nodig te vergroten. Op onze site besteden we aandacht aan onderzoek op het IJburg College. Alle informatie over lopende onderzoeken is daar terug te vinden.

 

Opbrengstgericht werken

Op het IJburg College wordt opbrengstgericht gewerkt. Dit betekent dat we jaarlijks activiteitenplannen opstellen waarin we concreet formuleren welke resultaten we dat jaar willen behalen. Zowel tijdens de uitvoering als aan het eind van het jaar evalueren we of de resultaten behaald zijn en wat de succesfactoren daarbij waren. Als dat niet het geval is, analyseren we hoe dat komt en wat er de volgende keer anders moet. Wij werken volgens het PDCA-principe: we maken plannen, we doen daar wat mee in de praktijk,  we checken tussentijds of we ook doen wat we ons voorgenomen hebben, en tenslotte gaan we aanpassen, waar nodig.

 

Activiteitenplannen

De activiteitenplannen (het strategisch beleidsplan, het jaarlijkse schoolplan en het teamplan van elke deelschool) worden in verkorte vorm op onze site gepubliceerd, zodat iedereen kan zien wat onze speerpunten zijn. Jaarlijks evalueren we de opbrengsten in de vorm van een jaarverslag. Ook dat wordt gepubliceerd op onze site. Sinds vorig schooljaar hebben we ook een publieksversie van ons jaarverslag.