De Medezeggenschapsraad (MR) van het IJburg College bestaat uit 6 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen.
De MR is een wettelijk orgaan volgens de WMS en heeft op diverse beleidsterreinen advies- of instemmingsrecht.
Op dit moment is er een vacature voor de oudergeleding.
Een ouder heeft zich inmiddels spontaan kandidaat gesteld, maar ook andere ouders kunnen zich kandidaat stellen.
Als er meerdere kandidaten zijn zal de MR verkiezingen uitschrijven; als er één kandidaat is, wordt deze, als gekozen, benoemd in de MR.
De MR heeft jaarlijks 6 overleg-vergaderingen met de bestuurder en tevens tenminste 6 interne MR-vergaderingen.
Regelmatig worden er werkgroepen uit de MR samengesteld voor verdieping in bepaalde onderwerpen.
Alle MR-leden participeren in één of meer werkgroepen.
 
De vaste vergaderingen zijn dit schooljaar meestal op dinsdagmiddag vanaf 16.00 uur.
U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk 15 december 2017.
 
Aanmelding per e-mail: ouders@ijburgcollege.nl
Graag met vermelding van de klas van uw zoon/dochter en zo mogelijke een korte motivatie.
Nadere informatie kunt u eveneens op het genoemde e-mail adres opvragen.