Informatiebrief inspectieoordeel IJburg College 2

 

Amsterdam, 10 juli 2019

 

Dit bericht gaat over het inspectieoordeel onderwijskwaliteit op IJburg 2. Op IJburg 1 heeft de inspectie al eerder geconstateerd dat de onderwijskwaliteit voldoende is.

 

De onderwijsinspectie voert eens in de vier jaar een regulier kwaliteitsonderzoek uit op iedere middelbare school in Nederland. In 2017 heeft de onderwijsinspectie dit onderzoek uitgevoerd op het IJburg College, met een voldoende als uitkomst. Omdat het IJburg College 2 op dat moment nog maar net gestart was, kon de onderwijsinspectie de toetsresultaten van de bovenbouw nog niet beoordelen. In 2018 signaleerde de onderwijsinspectie dat de toetsresultaten in de bovenbouw van IJburg College 2 reden gaven om een kwaliteitsonderzoek te doen in maart en april 2019.

 

Op donderdag 11 juli maakt de onderwijsinspectie het rapport van het IJburg College 2 openbaar.

 

Oordeel van de onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie oordeelt dat de kwaliteit van het onderwijs op het IJburg College 2 op een aantal punten onvoldoende is. Het uiteindelijke oordeel van de inspectie is een resultaat van enerzijds de opbrengsten (het aantal leerlingen dat overgaat, het aantal geslaagden) en anderzijds de uitkomst van het onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs (de lessen). Een combinatie van deze factoren zorgt ervoor dat de havo-afdeling het oordeel zeer zwak krijgt.

De vmbo en de vwo afdeling van het IJburg College 2 krijgen voor de onderwijskwaliteit onvoldoende. Het aantal geslaagden, en het aantal leerlingen dat overgaat (de opbrengsten) zijn bij deze opleidingen wel voldoende.  Het predicaat ‘zeer zwak’  is daarom voor het vmbo en het vwo niet aan de orde.

 

De onderwijsinspectie is positief over het feit dat het IJburg College oog heeft voor haar leerlingen. Docenten zijn goed in  staat om te zien hoe een leerling zich ontwikkelt en welke begeleiding hij/zij nodig heeft. Het IJburg College 2 scoort minder goed als het gaat om het didactisch handelen; wat doen docenten zodat leerlingen tijdens de lessen kennis, vaardigheden en houdingen kunnen ontwikkelen.

In de ogen van de inspectie zouden docenten meer effectief gebruik kunnen maken van de onderwijstijd zodat leerlingen actiever meedoen. Er zou meer variatie in de aangeboden lesstof aangebracht kunnen worden.

 

Hoe nu verder?

Afgelopen jaar zijn er al maatregelen ingevoerd die ervoor zorgen dat de eindexamenresultaten verbeteren. We hebben digitale methodes ingevoerd en er is meer lestijd ingepland, passend bij de behoefte van de leerling. Dat heeft dit jaar al geresulteerd in een substantiële verhoging van het aantal geslaagden op de havo (van 40% naar 75%). Komend jaar zetten we de herstelmaatregelen door. We zorgen voor meer rust in de deelscholen. Daarnaast zullen de bovenbouwleerlingen van het IJburg College 2 komend schooljaar starten in het gebouw van IJburg College 1.  Docenten delen zo hun kennis en ervaring, dit maakt dat wij de onderwijskwaliteit beter kunnen garanderen.

Komend jaar starten we met een schoolbrede leergang voor docenten gericht op didactisch handelen en activerende leervormen. En we starten als school met een traject ‘leren verbeteren’, beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarnaast is binnen de verschillende vakgroepen aandacht voor effectieve lesvormen.
De gemeente gaat het IJburg College actief ondersteunen met het goed huisvesten van alle leerlingen in het gebouw aan de Pampuslaan, met financiële ondersteuning om onder andere de transitie van twee naar één gebouw te faciliteren en met personele capaciteit.

 

Deze gecombineerde aanpak maakt dat wij verwachten dat we komend schooljaar de onderwijskwaliteit weer op orde hebben.

 

Voor de ouderversie van het inspectierapport verwijs ik u naar onze website.Het volledige rapport kunt u vanaf 11 juli vinden op de site van de onderwijsinspectie. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de deelschoolleider van uw kind.

 

Jolanda Hogewind

Bestuurder/directeur

IJburg College